Kontakt
+372 654 4525
E btb@btb.ee
Tallinna kontor
Tornimäe tn 5, Tallinn 10145
Vaata asukohta kaardilt
Tartu kontor
Sõbra 12-4, Tartu 50107
Vaata asukohta kaardilt
Võta ühendust

Elektrooniline majandusaasta aruanne

 • aruande esitamise üldloogika
 • aruande sisestaja ja esitaja määramine
 • aruande allkirjastamine 
 • Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Põhiaruannete vormid:

 • Bilanss, 
 • kasumiaruanne, 
 • rahavoogude aruanne
 • omakapitali muutuste aruanne

Aruande lisad:

 •  Arvestuspõhimõtted 
 •  Raha 
 •  Lühiajalised finantsinvesteeringud 
 •  Nõuded ja ettemaksed 
 •  Nõuded ostjate vastu 
 •  Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 
 •  Pikaajalised finantsinvesteeringud 
 •  Tütarettevõtjate aktsiad ja osad 
 •  Sidusettevõtjate aktsiad ja osad 
 •  Muud pikaajalised finantsinvesteeringud 
 •  Muud nõuded 
 •  Ettemaksed 
 •  Varud 
 •  Müügiootel põhivara 
 •  Kinnisvarainvesteeringud 
 •  Materiaalne põhivara 
 •  Bioloogilised varad 
 •  Immateriaalne põhivara 
 •  Kapitalirent 
 •  Kasutusrent 
 •  Laenukohustused 
 •  Võlad ja ettemaksed 
 •  Võlad tarnijatele 
 •  Võlad töövõtjatele 
 •  Muud võlad 
 •  Saadud ettemaksed 
 •  Eraldised 
 •  Tingimuslikud kohustused ja varad 
 •  Sihtfinantseerimine 
 •  Tuletisinstrumendid 
 •  Osakapital 
 •  Müügitulu 
 •  Muud äritulud 
 •  Kaubad, toore, materjal ja teenused 
 •  Mitmesugused tegevuskulud 
 •  Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu 
 •  Turustuskulud 
 •  Üldhalduskulud 
 •  Tööjõukulud 
 •  Muud ärikulud 
 •  Finantstulud ja -kulud 
 •  Tulumaks 
 •  Seotud osapooled 
 •  Sündmused pärast bilansipäeva 

Copyright 2010, Baker Tilly Baltics